کورن فلکس کلاسیک

  • ترکیبات : بلغور ذرت ، شکر سفید ، شربت گلوکز ، عصاره مالت، نمک تصفیه شده خوراکی
  • هشدار آلرژی : می تواند حاوی جوو یا ترکیبات آن ها باشد .
  • نحوه مصرف : می توانید محصول را به تنهایی میل نمایید یا برای هر فرد ، دوسوم لیوان از محصول را با نصف لیوان شیر سرد و یا ماست میوه یا به میزان دلخواه بستنی مخلوط نموده و میل نمایید .
  • شرایط نگهداری : درجایی خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود

کالری

کالری

کالری

کالری

کالری

کالری

Nutrition  Facts
with 1/2 Cup       skimmed Milk 2/3 Cup (30gr) Serving Size
140 100 Calories
%DV* %DV*
1% 0% Total Fat 0.3 g
1% 1% Saturated Fat 0.1 g
Trans Fat 0g
1% 0% Cholesteral 0mg
4% 2% Sodium 50 mg
10% 8% Total Carbohydrate    23g
2% 2% Dietary Fiber        0.5g
Total Sugars                      4g
16% 16% Includes   4g Added Sugars
11% 3% Protein              2g
8% 0% Vitamin D    0µ g
2% 2% Iron    0.1mg
12% 0% Calcium 6mg
6% 0% Potassium   20mg
*The % Daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving  of food contributes to a daily diet . 2,000 calories a day is used for general nutrition advice
Nutrition  Facts
with 1/2 Cup       skimmed Milk 2/3 Cup (30gr) Serving Size
140 100 Calories
%DV* %DV*
1% 0% Total Fat 0.3 g
1% 1% Saturated Fat 0.1 g
Trans Fat 0g
1% 0% Cholesteral 0mg
4% 2% Sodium 50 mg
10% 8% Total Carbohydrate    23g
2% 2% Dietary Fiber        0.5g
Total Sugars                      4g
16% 16% Includes   4g Added Sugars
11% 3% Protein              2g
8% 0% Vitamin D    0µ g
2% 2% Iron    0.1mg
12% 0% Calcium 6mg
6% 0% Potassium   20mg
*The % Daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving  of food contributes to a daily diet . 2,000 calories a day is used for general nutrition advice

محصولات مرتبط