چرا خوردن شیرینی مهم است؟

خلق و خو را فوراً تقویت می کند عجیب نیست که شیرینی ها همیشه ما را شادتر می کنند. به این دلیل است که هرگاه کسی شیرینی مصرف می‌کند، هورمون دوپامین را فعال می کند که مسئول بهبود خلق و خو است. اما باید به مقدار شیرینی که مصرف می کنید اهمیت دهید زیرا مقدار […]

چرا خوردن شیرینی مهم است؟

خلق و خو را فوراً تقویت می کند عجیب نیست که شیرینی ها همیشه ما را شادتر می کنند. به این دلیل است که هرگاه کسی شیرینی مصرف می‌کند، هورمون دوپامین را فعال می کند که مسئول بهبود خلق و خو است. اما باید به مقدار شیرینی که مصرف می کنید اهمیت دهید زیرا مقدار […]

چرا خوردن شیرینی مهم است؟

خلق و خو را فوراً تقویت می کند عجیب نیست که شیرینی ها همیشه ما را شادتر می کنند. به این دلیل است که هرگاه کسی شیرینی مصرف می‌کند، هورمون دوپامین را فعال می کند که مسئول بهبود خلق و خو است. اما باید به مقدار شیرینی که مصرف می کنید اهمیت دهید زیرا مقدار […]

چرا خوردن شیرینی مهم است؟

خلق و خو را فوراً تقویت می کند عجیب نیست که شیرینی ها همیشه ما را شادتر می کنند. به این دلیل است که هرگاه کسی شیرینی مصرف می‌کند، هورمون دوپامین را فعال می کند که مسئول بهبود خلق و خو است. اما باید به مقدار شیرینی که مصرف می کنید اهمیت دهید زیرا مقدار […]